Kapat

Balık Üretim Yetiştiriciliği Çiftliği Kurmak (Maliyeti ve Hibeleri)

balık yetiştiriciliği çiftlik kurmak

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de balık, en karlı sektörler arasında yer alıyor. 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de balıkçılık sektörü de her yıl büyüme kaydediyor. Ancak son dönemde tatlı su balıklarına olan talepteki artış ile birlikte balık çiftlikleri kurulmaya başlandı. Eğer siz de Orkinos, Levrek, Alabalık, Sazan, Yayın Balığı, Tilapia ve Çipura balık üretim yetiştiriciliği çiftliği kurmak istiyorsanız, ayrıntılı bir rehber hazırladık.

Türkiye’de kişilerin ortalama balık tüketimi yıllık 6 kilogram civarındadır. Balıkların büyük kısmı deniz, nehir ve göllerden elde ediliyor olsa da son dönemde sayıları 2 bini aşan balık çiftlikleri de üretimden önemli oranda pay almaya başladı. Balık çiftliklerinin bu kadar popüler olmasının en önemli yanlarından biri ihracat ve yılın 365 günü her türden balıklara olan talebin artış göstermesi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDeve kuşu Yumurtası Yetiştiriciliği 

Son araştırma raporlarına göre, Türkiye’de ortalama yıllık 700 bin ton balık ürünü elde ediliyor. Bu rakamın yüzde 36’sına yakını ise yetiştiricilik alanlarından elde ediliyor.

KARLI MI?

Türkiye’de balıkçılık en karlı sektörler arasında yer almaktadır. Son dönemde küresel ısınma ile birlikte balık veriminin düşmesiyle birlikte de balık fiyatlarında artış yaşanıyor. Bu kapsamda gün geçtikçe balıkçılık sektöründeki karlılığın artması bekleniyor. Yem fiyatlarında yaşanan yükseliş ise son dönemde en büyük dezavantaj olarak yansıyor.

MALİYETİ NE KADAR?

Balık çiftliklerinde maliyet çiftliğin büyüklüğü ile doğrudan ilgilidir. 250 ton balık kapasiteli çiftlikler küçük, 250 – 500 orta, 1000 ton üzeri kapasiteli çiftlikler de büyük tonajlı çiftlikler olarak adlandırılıyor.

Küçük kapasiteli çiftlikler ortalama 900 bin lira, orta 1.4 milyon lira, büyük tonajlı çiftlikler ise ortalama 2 milyon liraya kurulabilmektedir. Ancak deniz ortasındaki çiftliklerde tekne maliyeti ise hesaba dahil edilmemiştir.

SU ÜRÜNLERİ HİBE ve DESTEKLERİ

Türkiye’de su ürünlerine yönelik işletmeler için çeşitli hibe ve desteklemeler bulunmaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Su Ürünleri Yetiştiriciliği için çeşitli desteklemeler bulunuyor. TKDK tarafından genellikle alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, sudak, tatlı su levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı (karabalık) (Clarias Lazera) , Amerikan Yayın Balığı’na (Ictalurus Sp.). yönelik çiftlikler için destek sağlanıyor.

BALIK ÇİFTLİĞİ KURMAK

balık çiftliği

Türkiye’de son yıllarda balık yetiştiriciliği konusunda dünyanın en ileri teknolojilerine sahip çiftlikler kurulmaya başlandı. Eğer siz de balık yetiştiriciliğine odaklanmak üzere balık çiftliği kurmak istiyorsanız, yapmanız gerekenler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından detaylı olarak açıklanmıştır.

Sırasıyla yapılacak işlemler;

1. MÜRACAAT

Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen yatırımcılar, tesisin kurulacağı yerdeki Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat eder.

2. ETÜT ve İNCELEME

İl Müdürlüğünce, oluşturulacak bir teknik ekip tarafından mahallinde etüt ve inceleme sonucunda; su kalite kriterlerinin, su yüzeyinin, su miktarının, arazinin ve diğer kriterlerin (su derinliği, tesisler arası mesafe, yetiştiricilik teknikleri ve çevresel etkiler) talep edilen yetiştiricilik açısından uygun bulunması halinde, Yetiştiricilik tesisleri için “Ön Etüd Raporu” veya ‘’Kuluçkahane Ön Etüd Raporu’’ düzenlenir.

Kurulması planlanan tesis ile ilgili olarak, tesis yerinin, su kaynağının, varsa diğer tesislerin yol ve yerleşim durumunun ve bunlarla ilgili mesafelerin gösterildiği kroki hazırlanır. Yetiştiricilik tesisinde kullanılacak su kaynağından veya üretim sahalarından su numunesi alınması ve gerekli analizlerin yatırımcı tarafından yaptırılması temin edilir.

3. GEREKLİ BELGELER

Başvuru için gerekli belgeler;

  • Balık yetiştiriciliği üretim çiftliği müracaat dilekçesi,
  • 1/25.000 ölçekli harita,
  • Su ürünleri yetiştiriciliği ön etüt raporu,
  • Su tahlil sonuç raporu,
  • Suyun tahsis edilebilecek minimum miktarı (DSİ.)
  • Kroki (Mevcut diğer tesislerin durumu belirtilecek.)
  • Mülkiyet durumunu açıklayıcı belge,

4. ÖN İZİN

İl Müdürlüğü istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte uygun görüşünü de belirterek, Bakanlık (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü) teşkilatından ön izin talebinde bulunur. Baraj göllerinde ağ kafeslerde yetiştiricilik için yapılan müracaat, o baraj gölü için yapılan ilk müracaat ise; Bakanlık merkez teşkilatı tarafından, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünün görüşü alınır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTavuk Çiftliği Projesi Kurmak

Özel İdaresine ait göletlerde yetiştiricilik için yapılan müracaatta, Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından, Özel İdare Müdürlüğünden görüş alınır.

DSİ’ye ait göletlerde yetiştiricilik için yapılan müracaatta, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınır.

Deniz işletmeleri için Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığından seyrüsefer için görüş sorulur.

Bakanlık merkez teşkilatınca yatırım faaliyetine ilişkin olarak müteşebbise, projesini hazırlamak üzere on iki ay süreli ön izin verilir. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere altı ay uzatılabilir.

5. PROJE HAZIRLAMA

Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen ve ön izin alan müteşebbisler, tesise ilişkin projelerini Bakanlık merkez teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğüne onaylatmak zorundadırlar.

Proje Dosyasında Bulunması Gereken Bilgiler;

 • Bakanlıkça verilen ön izin yazısı,
 • Ön İzin için istenen bilgi ve belgeler,

Tesisin kurulacağı alanla ilgili olarak;

 • Sağlık açısından sakıncası olmadığına dair mahalli Sağlık Teşkilatından,
 • Ulaşım açısından sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan,
 • Tesiste kullanılacak suyun kullanılmasında sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan,
 • Gerekli görülmesi halinde diğer ilgili kuruluşlardan alınacak belgeler,
 • Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi
 • Proje fizibilite raporu,
 • Bina ve Tesislerin Metraj ve Keşif Özetleri,
 • Vaziyet Planları:
 • Mimari projeler,
 • Betonarme projeler,
 • Su ve sıhhi tesisat projeleri,
 • Elektrik güç ve kumanda tesisatları projeleri,
 • Arıtım projeleri
 • ÇED yönetmeliğine göre sakınca olup olmadığına dair belge
 • Teknik Şartname

6. PROJE ONAY

Kapasitelerine bakılmaksızın, alabalık, sazan, çipura ve levrek balıklarının üretim projeleri ile üretim kapasitesi 2.000.000 adet/yıl’a kadar olan iç su ve deniz ürünleri kuluçkahane projeleri İl Müdürlükleri tarafından onaylanır.

Kapasitesi ne olursa diğer türlerin yetiştiriciliği ile deneme üretimi ve organik su ürünleri yetiştiriciliğine ait üretim projeleri Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından onaylanır.

Göletlerde uygulanacak projeler İl Müdürlüklerince onaylanacaktır.

Su ürünleri avlak sahalarında yetiştiricilik ve/veya ıslah amaçlı uygulanacak projeler Bakanlık Merkez teşkilatı tarafından onaylanır.

+ Hazırlanan proje beş nüsha olarak, onaylanmak üzere İl Müdürlüğüne teslim edilir. Proje de eksik bilgi ve belgeler varsa tamamlanmak üzere yatırımcıya iade edilir.

Mali ve teknik yönden uygun bulunan projeler onaylanır.

7. YETİŞTİRİCİLİK BELGESİ

Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, su ve/veya alan kiralama işlemlerini tamamlayıp üretime geçtikten sonraki bir ay içerisinde, “Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi” almak için il müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır.

İl müdürlükleri, gerekli incelemeleri yaparak tesisin mevcut yatırım ve üretim faaliyetlerine ilişkin olarak su ürünleri yetiştiricilik tesisleri denetim raporu düzenleyip, istenilen şartları yerine getirmiş olan tesislere yetiştiricilik verilmesine ilişkin olarak Bakanlıktan talepte bulunur. (Denetim Raporu)

Yetiştiricilik belgelerinin geçerlilik süreleri, kiralama süreleri ile sınırlıdır. Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi” her tesis için bir adet tanzim edilir. Yatırımcılar , Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgelerini, üç yılda bir İl Müdürlüklerine vize
ettirmek zorundadırlar.

8. TEKNİK PERSONEL ZORUNLULUĞU

Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde, üretim kapasitelerine göre, su ürünleri konusunda eğitim veren en az dört yıllık fakülte mezunu veya su ürünleri konusunda kamuda en az 5 (beş) yıl çalışmış olanlar, durumlarını belgelemek şartı
ile teknik personel olarak istihdam edilirler.

Tesislerde istihdam edilecek teknik personelin sayısı üretim kapasiteleri göz önünde bulundurularak, İstihdam edilen teknik personelden bir tanesi ” Teknik Sorumlu Müdür ” olarak görevlendirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir