1. Anasayfa
 2. Karlı İşler

Ustalık Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır? 2020 için En Kısa Yol!

Ustalık Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır? 2020 için En Kısa Yol!
6

En kısa sürede bir işe girmek veya kendinize ait bir işletme kurmak istiyorsanız Ustalık Belgesi ‘ne ihtiyacınız olacak. Ustalık belgesi almak kolaydır, ancak resmi işlemleri tam olarak tamamlamanız gerekiyor. Eğer ustalık belgesi almak istiyorsanız, ustalık belgesi nereden ve nasıl alınır soruları için en kısa yolları aktaracağız.

Kanunca belirlenmiş birçok meslek dalında faaliyet gösterebilmek için Ustalık Belgesi almanız gerekiyor. 2020 yılı güncelliğinde kanunen istenen şartlar ve başvuru hakkında merak ettikleriniz rehberimizde ayrıntılı olarak almaktadır. Rehberde yer aldığı üzere Ustalık Belgesi alabilmek için fiilen çalışmanız veya direkt olarak Ustalık Belgesi Sınavı’na girmeniz gerekiyor.

Ustalık Belgesi alarak rehberde yer alan birçok mesleğe doğrudan giriş yapma fırsatınız bulunuyor. Üstelik ustalık belgesini almak için sermayeye de ihtiyacınız yok. Birçok ülke için yabancı çalışanlardan da Türkiye’de kanun çerçevesinde verilmiş Ustalık Belgesi geçerlidir.

Ustalık Belgesi Nasıl Alınır > Resmi Yanıtlar: 

3308 sayılı kanunun 3’ncü maddesinin f bendine göre, Usta; Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişidir.

Kısa Yoldan Para Kazanmanın 12 Yolu

Ustalık belgesi neden gereklidir?

3308 sayılı kanun’un 30. maddesi gereğince Ustalık belgesi olmayanlar veya yanlarında ustalık belgesi olan kişi çalıştırmayanlar işyeri açamazlar. Yine kanuna göre belediyeler ve işyeri açmaya izin veren kurumlar bu kişilerden ustalık belgesi istemek zorundadırlar. Ayrıca meslek odaları işyeri sahibi olarak kayıt yaptıracak olan üyelerden ustalık belgesi istemek zorundadırlar.

 • 3308 sayılı kanun- Madde 30- (Değişik: 29/06/2001-4702 K/18 md.) Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir.
 • Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek zorundadır.
 • Bu işyerlerinde alanında meslekî eğitim almış olanlar istihdam edilir. İstihdam edilenlerin almaları gereken eğitimin seviyesi, türü ile halen çalışanların durumu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
 • İşyeri sahipleri veya o işyerinde çalışan ustalık belgesi sahipleri, ustalık belgelerini işyerlerine asar.
 • Ustalık belgesi sahibi olanlar bu haklarını on sekiz yaşını tamamlayana kadar kullanamaz.

Teknik lise mezunları veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilir.
3308 sayılı kanun-Madde 28- c) Kalfalık yeterliğini kazanmış olup mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olanlar ustalık sınavlarına doğrudan katılabilirler.

Örnek Ustalık Belgesi

Bu sınavları başarı ile tamamlayanlara ustalık belgesi verilir.

Ustalık belgesi bulunmayanlar usta unvanı ile çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Kanunda belirtilen Ustalık belgesi istenmesi durumlarındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 293 maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanmaktadır.

Ustalık belgesi nasıl alınır ?

Ustalık Belgesi

 1.  Ustalık belgesi bu ad altında Türkiye`de Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezleri tarafından verilir.
 2. Belge almak isteyen kişiler bu merkezlere başvuruda bulunurlar. Kanun ve yönetmeliklere göre kişi doğrudan ustalık sınavına alınır veya ustalık belgesi verilir.

Kimler ustalık sınavına girebilir veya ustalık belgesi alabilir ?

 1. *Bir meslekte ustalık belgesi verilebilmesi için kişinin çalıştığı mesleğin o ilde 3308 sayılı kanunun uygulama kapsamında olması gerekir. Kanun kapsamında olmayan meslek dallarında Kalfalık ve Ustalık belgesi verme yetkisi ilgili meslek odalarındadır. Ancak meslek lisesi mezunu olarak doğrudan ustalık belgesi almak için başvuruda bulunanlar Türkiye`de herhangi bir ilde bu mesleğin kanun kapsamında olması halinde ustalık belgesi alabilir veya ustalık sınavlarına girebilirler.
 2. Pratik ve teorik olarak ustalık eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz doğrudan ustalık sınavlarına girerler.
 3. Öğrenci olarak kalfalık belgesi almış olup, kalfalık belgesini aldığı tarihten itibaren mesleklerinde en az beş yıl çalışmış olanlar 3308 sayılı kanun`un 28-c maddesi gereği ustalık sınavlarına doğrudan katılabilirler. ( 06.01.1998 tarihinden önce kanun kapsamına alınan meslek dalları için 06.01.1998 tarihinden bu güne kadar olan bölümlerine ait çalışma sürelerinin ayrıca sosyal güvenlik kuruluşundan belgelendirilmesi istenir. 06.01.1998 tarihinden sonra kanun kapsamına alınan meslek dalları için kanun kapsamına alındıkları tarihten bu güne kadar olan bölümlerinin sosyal güvenlik kuruluşlarından belgelendirilmesi istenir.)
 4. Mesleğin ilde kanun kapsamına alındığı tarihte kalfalık belgesine veya kalfalık belgesine denk bir belgeye sahip olanlardan 22 yaşını doldurmuş olanlar, başvuru süreleri içinde başvurmaları halinde doğrudan ustalık sınavlarına alınırlar.
 5. 3308 sayılı kanun`un geçici 1. maddesine göre doğrudan kalfalık sınavına katılarak belge almış olanlar;
  a) Çıraklık eğitimi süresi 2 yıl olan mesleklerde çalışanlar 7 yıl,
  b) Çıraklık eğitimi süresi 3 yıl olan mesleklerde çalışanlar 8 yıl,
  c) Çıraklık eğitimi süresi 4 yıl olan mesleklerde çalışanlar 9 yıl
  meslekleri ile ilgili işlerde çalıştıklarını geçmiş hizmetleri belgelendirme formu ile belgelendirdiklerinde, kalfalık belgesini almaya hak kazandıkları dönemden sonra açılacak ilk ustalık sınavına alınırlar. (Kanun`un Geçici 1 inci maddesinden yararlanıp doğrudan kalfalık sınavına giren ve başarılı olarak ustalık sınavına başvuranların, yukarıda belirtilen süreler kadar mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını, iş yerinden veya sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden alacakları belge ile belgelendirmeleri gerekir. 6/1/1998 tarihinden önce çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan mesleklerde, 6/1/1998 tarihinden sonrasına ait hizmetlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından birine primlerin yatırılmış olduğunun belgelendirilmesi istenir. Bu durumda olanların başvurduğu ilde, mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarih ile 6/1/1998 tarihi arasında 18 yaşını tamamladığı tarihten sonraki hizmetleri dikkate alınır.
  6/1/1998 tarihinde veya sonrası bir tarihte çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan mesleklerde, mesleğin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarihten sonrasına ait olan hizmetlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından birine primlerin yatırılmış olduğunun belgelendirilmesi istenir.)
 6. En az 3 yıllık bir mesleki teknik eğitim veren lise ve dengi okullardan 1985-1986 öğretim yılından sonra mezun olanlar doğrudan ustalık sınavlarına katılırlar. Önceki mezunlar doğrudan ustalık belgesi alır. (Elektrik tesisatçılığı 2. sınıf yetki belgesi de bu kapsamda değerlendirilir. Elektrik tesisatçılığı 1. sınıf yetki belgesi sahiplerine doğrudan ustalık belgesi verilir. Astsubay sınıf okulları mezunları ilgili genelge de dikkate alınarak bu kapsamda değerlendirilir.)
 7. Mesleğinin, ilde kanun kapsamına alındığı tarihte, iş yeri sahibi olup fiilen usta olarak çalışanlar; Bakanlıkça duyurulan tarihlerde ilgili merkez müdürlüğü`ne EK-4 form ile mesleğinin o ilde Kanun kapsamına alındığı tarihte iş yeri sahibi olduğunu vergi dairesinden ve bu meslekte fiilen usta olarak çalıştığını bağlı olduğu meslekî kuruluştan onaylattırarak başvurduklarında kendilerine doğrudan ustalık belgesi verilir. (Anayasa Mahkemesi iptal ettiği için yürürlüğü durdurulmuştur. Bu kişilerin başvuruları alınacak ve düzenleme yapılıncaya kadar bekletilecektir.)
 8. Elektrik Tesisatçılığı meslek dalında ustalık belgesi alacak iş yeri sahiplerinden ayrıca “Elektrik Tesisatçılığı Kalfalık Belgesi” veya en az “Elektrik Tesisatçılığı Üçüncü Sınıf Yetki Belgesi” istenir.
 9. Yürürlükten kaldırılmış bulunan 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu`nun Geçici 4 üncü maddesi hükmüne göre ustalık belgesi almış olanların bu belgeleri, Kanun`un Geçici 3 üncü maddesine göre geçerli sayıldığından bunlara ayrıca iş yeri sahibi olarak aynı meslek dalında ustalık belgesi verilmez.
  Mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarihte iş yeri sahibi olup bu iş yerinde fiilen usta durumunda çalıştığını belgelendirmiş olanlardan öğrenim belgesi olmayanlar, diplomalarını alıncaya kadar geçerli olmak üzere, “Mesleğini Devam Ettirme Belgesi” düzenlenir.
 10. En az 4 yıllık eğitim veren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara, meslek lisesini bitirdikten sonra alanı ile ilgili bölümde ön lisans eğitimi alanalara ve 4 yıllık fakülte mezunu olanlara doğrudan işyeri açma belgesi verilir. Ön lisans eğitimi alanlardan lise mezunu olanlar 1 yıl çalışmışlık belgelendirerek işyeri açma belgesi alır. İşyeri açma belgesi ustalık belgesi ile aynı yetki ve sorumluluklara sahiptir.
 11. Modüler programın tamamlandığı 01.08.2006 tarihinden önce alınan belgelerin geçerliliği devam etmektedir. Bu kişiler isterlerse eşleştiği yeni meslek dalından doğrudan belge alabilir. Aynı alan altındaki diğer meslek dallarından da fark modülleri vererek belge alma imkânı vardır.
  Açıklamalar :
 12. Bunların dışında kalan veya yurt dışından alınmış olan belgeler denklik işlemlerine tabiidir.
 13. Ustalık belgesi sahibi olan kişiler bağımsız işyeri açabilirler.
 14. Ustalık belgesine sahip olan kişiler yanlarında çırak çalıştırabilmek için Ustaöğreticilik belgesi almak zorundadırlar.
 15.  Çalışmışlık sürelerinin hiç birine askerlik süreleri dahil edilemez.
 16. Zorunlu sebeplerden dolayı ( Yurt dışında bulunanlar,Askerlik görevini yapmakta olanlar,Göz altında bulunan veya mahkûm olanlar,Tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınmış hastalık raporu bulunanlar, etkileri bu süreyi dolduracak kadar doğal afete maruz kalanlar) geçici 1. madde gereği verilen sürelerde haklarını kullanamayanlar zorunlu sebebin ortadan kalkmasından itibaren 90 gün içinde bu haklarını kullanabilirler.
 17. 2089 sayılı kanuna göre ustalık belgesi alanları belgelerinin geçerliliği devam ettiğinden yeniden belge düzenlenmez.

USTALIK BELGESİ GEREKTİREN MESLEKLER

01 Tesviyecilik 56 Cilt Bakımı, Güzellik (Güzellik Uzmanlığı)
02 Tornacılık 57 Seramik ve Çinicilik
03 Frezecilik 58 Cam İşlemeciliği (Finisaj)
04 Vargel Planyacılık 59 Diş Protezciliği
05 Taşlama ve Alet Bilemeciliği 60 Dokumacılık
06 Kalıpçılık 61 Trikotajcılık
07 Soğuk Demircilik 62 Halıcılık
08 Kaynakçılık 63 Ayakkabıcılık
09 Saç İşleri 64 Sayacılık
10 Sıcak Demircilik 65 Fora, Freze ve Gazumacılık
11 Kaporta Tamirciliği 66 Dericilik (Deri İşlemeciliği)
12 Ziraat Makineleri  ve Alet Yapım ve Tamiri 67 Çantacılık ve Saraciye
13 Metal Levha İşleme (Bakır İşlemeciliği) 68 Resepsiyon (Ön Büro)
14 Alüminyum Doğramacılığı 69 Servis (Garsonluk)
15 Kuyumculuk (Altın ve Gümüş İşlemeciliği) 70 Aşçılık
16 Vitrin Kuyumculuğu 71 Fırıncılık
17 Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık 72 Pastacılık, Tatlıcılık, Şekerleme
18 Kalorifercilik 73 Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği
19 Elektrik Tesisatçılığı 74 Süt ve Süt Ürünleri İşlemeciliği
20 Bobinajcılık 75 İç Giyim
21 Bakım ve Onarım Elektrikçiliği 76 Dış giyim
22 Asansörcülük 77 Deri Konfeksiyon
23 Elektrikli Ev Aletleri Bakım Onarım 78 Duvarcılık
24 Soğutma ve Havalandırma 79 Taşçılık
25 Motor Yenileştirmeciliği 80 Sıvacılık
26 Oto Motor Tamirciliği 81 Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı
27 Dizel Motor Yakıt Pompa ve Enj. Ayarcılığı 82 Betonarme Demirciliği
28 Ön Düzen Ayarcılığı 83 Beton ve Betonarme Kalıpçılığı
29 Oto Boyacılığı 84 Boya, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama
30 Oto Elektrikçiliği 85 Fotoğrafçılık
31 İş Makineleri Tamirciliği 86 Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı
32 Motosiklet Tamirciliği 87 Plastik İşlemeciliği
33 Radyo-TV Tamirciliği 88 Plastik Doğramacılığı
34 Haberleşme Cihazları Bakım ve Onarımı 89 Ahşap Karoserciliği
35 Bilgisayar Bakım ve Onarımı 90 Tekne İmalatçılığı
36 Büro Makineleri Bakım ve Onarımı 91 Saat Tamirciliği
37 Dökümcülük 92 Çiçekçilik
38 Haddecilik 93 Kuru Temizlemecilik
39 Çelikhane İşletmeciliği 94 Avize İmalatçılığı
40 Modelcilik 95 Reklam Tabelacılığı
41 Oto Döşemeciliği 96 Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elmn.
42 Mobilya Döşemeciliği 97 Mobilya Satış Elemanlığı
43 Üst Yüzey İşlm. (Boya,cila,lake,polyester) 98 Saat, Elkt. Arç. ve Elnk. Arç. Satış  Elmn.
44 Mobilyacılık 99 Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı
45 Doğramacılık 100 Şarküteri, Bakk. ve Gıda Paz. Satış Elmn.
46 Ağaç Oymacılığı 101 Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Sat. Elmn.
47 Matbaacılık (Genel) 102 İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı
48 Tipo Baskı 103 Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı
49 Ofset Baskı 104 Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı
50 Dizgi 105 Elektrik ve Elektronik Malz. Sat.Elemanlığı
51 Serigrafi-Ciltleme 106 Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı
52 Erkek Terziliği 107 Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı
53 Bayan Terziliği 108 Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı
54 Erkek Berberliği 109 Tıbbi Araçlar ve Malz. Satış Elemanlığı
55 Kuaförlük 110 Anahtarcılık ve Çilingirlik
111 Kağıt ve Odun Hamuru Teknolojisi
112 Selüloz ve Klor Teknolojisi

USTALIK BELGESİ OLMAYANLAR BU İŞLERİ YAPAMAYACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğ çerçevesinde aşağıda yer alan tehlikeli sınıfına giren meslekleri sadece Ustalık Belgesi olanlar yapabilecek. Bu işlerde çalışanların da en kısa sürede Ustalık Belgesi alması gerekiyor.

tehlikeli meslekler

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (6)

 1. 1 Ocak 2021

  elektrikçi usta belgesi lazım

 2. 29 Aralık 2020

  Acil ustalık belge almam gerekiyor nasıl alabilirim

 3. 1 Aralık 2019

  Mrb bende oto motor ustalik belgesi almak istiyrum

 4. 21 Ağustos 2019

  Kısacasası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir