Kapat

SWOT Analizi Nedir | Nasıl Yapılır?

Anasayfa
Girişimcilik SWOT Analizi Nedir | Nasıl Yapılır?
SWOT Analizi

Detaylı bir SWOT Analizi ve örneği ile incelemeleri…

SWOT Analizi İngilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin ilk harflerinden oluşmuş olup Türkçe olarak sırasıyla Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler olarak adlandırılabilir. Kısaca bir şirketin piyasa şartlarına ayak uydurmasının geliştirilmesi için kullanılan bir analiz yöntemidir.

Tarihler 1960’lı yılları gösterdiği sıralarda Amerikalı iş adamı ve iş yönetim uzmanı olan Albert S. Humphrey tarafından Fortune 500 listesindeki şirketlerden gelen veriler ile geliştirilen SWOT Analizi, şirketler, kişiler ve ürünler için kullanılabilmektedir.

SWOT Analizinin 4 temel değeri var, bu temel değerleri kısaca şöyle açıklamak mümkün:

Strengths – Güçlü Yönler: Başkalarına göre bir avantaj sağlayan iş veya projenin özellikleri
Weaknesses – Zayıf yönler: İşletmeyi ya da projeyi başkalarına göre dezavantaja düşüren işin özellikleri
Opportunities – Fırsatlar: İşletme veya projenin yararlanabileceği çevresel unsurlar
Threats – Tehditler: Çevrede iş veya proje için sorun yaratacak unsurlar

Strengths – Güçlü Yönler ve Weaknesses – Zayıf yönler şirketin, ürünün ve kişinin İç Unsurları ile ilgiliyken Opportunities – Fırsatlar ve Threats – Tehditler genellikle Dış Unsurlar ile ilgilidir.  SWOT analizi, arzu edilen bir uç durum (objektif) tanımlandığında, karar verme durumlarında kullanılabilir. Örnekler kâr amacı gütmeyen kuruluşlar , hükümet birimleri ve kişiler. SWOT analizi, kriz öncesi planlama ve önleyici kriz yönetiminde de kullanılabilir . Bir canlılık çalışması / anketi sırasında bir öneri oluşturmak için de SWOT analizi kullanılabilmektedir

Strengths ve Weaknesses

 • İnsan kaynakları – personel, gönüllüler, yönetim kurulu üyeleri ve hedef nüfus
 • Fiziksel kaynaklar – bulunduğunuz yer, bina ve ekipman
 • Mali – bağışlar, finansman kuruluşları ve diğer gelir kaynakları
 • Faaliyetler ve süreçler – çalıştırdığınız programlar, kullandığınız sistemler
 • Geçmiş deneyimler – Öğrenme ve başarı için yapı taşları, topluluktaki itibarınız

Opportunities ve Threats

 • Alanınızdaki veya kültürdeki gelecek eğilimler
 • Ekonomi – yerel, ulusal veya uluslararası süreç
 • Finansman kaynakları – vakıflar, donörler, yasama organları
 • Demografi – hizmet ettiğiniz ya da bölgenizdeki yaş, ırk, cinsiyet, kültür değişiklikleri
 • Fiziksel çevre (Bina, şehrin giderek büyüyen bir kesiminde mi, otobüs şirketi yolları kesiyor mu?)
 • Mevzuat (Yeni federal gereklilikler işinizi zorlaştırıyor mu … yoksa daha kolay mı?)
 • Yerel, ulusal veya uluslararası etkinlikler

http://www.enm.yildiz.edu.tr/~palcan/word%20dokuman/swot%20analizi.ppt dosyasının html sürümüdür.
G o o g l e taradığı belgelerin otomatik olarak html sürümlerini oluşturur.

 SWOT ANALİZİ 
Ar. Gör. Pelin ALCAN

SWOT ANALİZİ
Kurumsal yapının bir takım kriterlere tabi tutularak incelenmesi teknikleri, modern iş yönetiminin elinden düşmeyen araçlarıdır. Bu sayede o kurumun şu anki durumu, doğru işleyip işlemediği kolaylıkla belirlenmiş olur.
Bu tekniklerden biri olan “SWOT Analizi”, firmanızın kurumsal işlerliği, rekabet gücü, sektördeki konumu, piyasadaki dış tehditlerin varlığı vs. gibi iç ve dış değerlendirmelerin yapılabildiği en etkili değerlendirme yöntemlerinden biridir.

SWOT ANALİZİ
S : Strength ( Organizasyonun güçlü/üstün olduğu yönlerinin tesbit edilmesi demektir.)
W :Weakness ( Organizasyonun güçsüz/zayıf olduğu yönlerin tesbit edilmesi demektir.)
O :Opportunity (Organizasyonun sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir.)
T :Threat ( Organizasyonun karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir.)

SWOT ANALİZİ
SWOT Analizi kullanımı oldukça basit olan bir firmanın ya da kurumun stratejik olarak kendi durumunu ölçebilmesi için kullanabileceği bir stratejik planlama aracıdır.
Kurumun kendi içindeki faktörleri (internal factors) dışarıdan gelen faktörlerle (external factors) sistemli şekilde karşılaştıran bir araçtır. İçerideki faktörler basitçe Güçlü yanlar (Strengths) ve Zayıf yanlar (Weaknesses) dışarıdaki faktörler ise Fırsatlar (Opportunities) ve Tehditler (Threats) olarak nitelendirilir.

SWOT ANALİZİ
SWOT Matrisi oluştururken 4 soru sorulur:
1. Her bir güçlü yanımızı nasıl kullanabiliriz?
(How can we Use each Strength)

2. Her bir zayıf yanımızı nasıl düzeltiriz?
(How can we Stop each Weakness)

3. Her bir fırsatı nasıl değerlendiririz ?
(How can we Exploit each Opportunity)

4. Her bir tehdidi nasıl bertaraf ederiz ?
(How can we Defend against each Threat)

SWOT ANALİZİ
Organizasyonlarda SWOT analizi yapılmasının başlıca iki yararı bulunmaktadır. İlk olarak, SWOT analizi yapılarak organizasyonun mevcut durumu tesbit edilir.
Bu çerçevede güçlü ve zayıf yönler ile organizasyonun karşı karşıya bulunduğu fırsatlar ve tehdit unsurları ortaya konulmaya çalışılır. Bu anlamda SWOT bir “mevcut durum” analizidir.
SWOT aynı zamanda organizasyonun gelecekteki durumunun ne olacağını tesbit ve tahmin etmeye yarayan bir analiz tekniğidir. Bu ikinci anlamda SWOT bir “gelecek durum” analizidir.

Mevcut Durum
– Durumunuz nedir?
– Kime hizmet ediyoruz?
– Organizastonun güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
– Organizasyonun sebep olduğu fırsat ve tehlikeler nelerdir?

Gelecek Durum
– Durumunuz ne olacak?
– Kime hizmet edeceğiz?
– Organizasyonu gelecekte neler bekliyor?

SWOT ANALİZİNDE İÇSEL VE DIŞSAL DURUM GÖSTERGELERİ

İlk olarak organizasyonda potansiyel içsel sağlamlık ve güçlülük faktörlerini tespit etmeye çalışırız.
İyi bir lidere ve yetenekli yöneticilere sahip olma, yeni ve etkin teknolojileri kullanma, yeni ürünler geliştirebilme, bilgi ve becerisi yüksek çalışanlara sahip olma vesaire faktörler başlıca içsel sağlamlık ve güçlülük faktörleri arasında sayılabilir.
Organizasyonda potansiyel içsel zayıflık ve yetersizlik göstergeleri arasında ise şu konular sayılabilir:

Organizasyonda stratejik bir hedefin mevcut olmaması, lider eksikliği, yetenekli yönetici ve çalışanların bulunmaması, araştırma ve geliştirmeye önem verilmemesi, kurum kültürünün oluşmamış olması, pazarlama ve satış yeteneğinin sınırlı olması, kalite ve verimliliğin düşük olması vesaire.
Dışsal göstergeler ise potansiyel dışsal fırsatlar ve tehlikelerden oluşur. Bir organizasyonda başlıca potansiyel dışsal fırsatları şu şekilde sayabiliriz: yeni müşteriler edinme fırsatı, yeni piyasalara girme fırsatı, ürün ve hizmet arzının genişletilmesi fırsatı, pazar payının artırılması fırsatı vesaire.

SWOT Analizinde temel başarı, doğru soruyu sorup, bu soruya doğru cevabı verebilmekte yatar. Örneğin değerlendirmenin ilk kısmı olan “mevcut durumun”, güçlü ve zayıf yanların belirlenmesi sürecinde değerlendirmesi gereken faktörlerin seçimi ve bunlara ait değerlerin doğru olarak belirlenmesi çok önemlidir.
Söz gelimi herhangi bir firma için bu mevcut durum değerleri söyle belirlenebilir ve burada belirlenen faktörler analizde sorulacak sorular olarak listelenir. Örneğin güçlü ve olumlu yönleri belirleme kısmında;

SWOT ANALİZİNDE İÇSEL VE DIŞSAL DURUM GÖSTERGELERİ

1. Güçlü bir lidere ve yetenekli yöneticilere sahip miyiz?
2. Yeni ve bize faydası olan teknolojileri kullanıyor muyuz?
3. Yeni ürün ve yeni stratejiler (inovasyon) geliştirebiliyor muyuz?
4. Bilgi ve becerisi yüksek çalışanlara sahip miyiz ? ve bunlara eklenebilecek yeni sorularla içsel güç ve başarı durumu yani SWOT Analizinin “S” bölümü analiz edilmiş olur.

Benzer şekilde;

1. Kurumsal yapıda stratejik bir hedefleme eksikliği var mıdır?
2. Lider, yönetici ve çalışanların yetenek ve bilgilerinde bir yetersizlik söz konusu mudur?
3. Ar-Ge (araştırma ve geliştirme)ye verilen önem ne ölçüde?
4. Kurum kültürümüzde aşınma ya da eksiklik söz konusu mu?
5. Satış, pazarlama, ürün ya da hizmet kalitesi ve verimliliğimizde düşüklük var mı? vs. gibi içsel yapının zayıf ve olumsuz yönlerinin

(W bölümü) tespit edilmesine yönelik sorular listelenir.

Dışsal göstergeler ise “O” ile simgelenen potansiyel dışsal fırsatlar ve “T” ile simgelenen tehlikelerden oluşur. Bu kısımlar için değerlendirmeye alınacak değerleri şöyle özetleyebiliriz;

Örneğin fırsat yaratan değerleri,

1. Teknoloji ve iç-dış pazarlarda oluşan değişimler
2. Devletin, hükümetin ya da uluslararası kurumların
3. (AB gibi) politikalarındaki değişiklikler

Ülkedeki ekonomik ve sosyo-kültürel yapıdaki gelişmeler

Tehdit ve risk yaratan değerleri ise,

1. Kurum olarak karşılaşabileceğimiz engeller nelerdir ?
2. Mevcut ve potansiyel rakiplerimiz ne yapmaktalar?
3. Ürün ve hizmet üretirken, iç ve dış sektörde iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi ?
4. Durmadan ilerleyen ve değişen teknoloji piyasadaki konumumuzu tehdit ediyor mu ?
5. Nakit durumumuzu zora sokacak finansal sorunlarımız var mı ? olarak belirtebiliriz.

SWOT KAĞITLARI
Bu kağıtlar belirli bir tarihe kadar şirketteki üst ve orta yöneticilerden istenir. Organizasyon büyüklüğüne göre kağıt istenenlerin sayısı yirmiyi geçmemelidir.
Personelden (swot) kağıdı verecekler amirleri kanalıyla verirler. Kişi başına en az 5 en çok 10 kağıt sınırı konabilir. Kendi gücümüzü gerçekçi değerlendirmek, çevreyi iyi incelemek, geleceği isabetli tahmin Stratejik Yönetimimin temel taşlarıdır.

SWOT Analizi’ nde 4 Farklı Alternatif, Strateji, Taktik ve Eylem

Bu alternatif stratejiler ise;

WT Stratejisi (mini-mini): WT stratejisinin amacı zayıflıkları ve tehditleri minimize etmektir. Bu şekilde zayıflıklar ve tehditler göz önünde bulundurularak bunların üstesinden gelebilecek stratejiler oluşturulur.
WO Stratejisi (mini-maxi): WO stratejisi zayıflıkları minimize edip imkanları maksimize etmeyi hedefler. Dış imkanlardan yararlanarak mevcut zayıflıkları ortadan kaldıracak yeni stratejiler oluşturulur.

ST Stratejisi (maxi-mini): Bu strateji organizasyonun dış çevredeki tehditlerle başa çıkacak olan gücü üzerine kurulmuştur. Amaç güçten maksimim oranda yararlanırken dış tehditleri minimize etmektir.
SO Stratejisi (maxi-maxi): Hem gücü hem de imkanları maksimize etmeyi hedefleyen stratejidir. Bu amaçla organizasyonun mevcut gücü kullanılarak tüm dış imkanlardan yararlanmayı sağlayacak stratejiler oluşturulur.

SWOT ANALİZİ’ NDE SORUNLAR
SWOT matrisinde yapılan analizlerin anlık olduğu ve dış ve iç çevrenin dinamik bir yapıya sahip olduğu ve sürekli değiştiği düşünülürüse, uzun vadede bu analizin belirli zaman aralıklarında tekrarlanması gerekmektedir.
Metodun içinde geleceğe yönelik bir aşama olmasına rağmen, bu aşama geleceğin belirsizlikleri ile baş edebilmekten uzaktır.
Modelde ayrıca alternatiflerin hedeflere ulaşmada ne kadar başarılı olacakları üzerine herhangi bir analiz yer almamaktadır.

GALATASARAY’ DA SWOT ANALİZİ
Ekonomik, sosyo – kültürel, teknolojik vb. açılardan yoğun bir değişimin yaşandığı ve yeni performans kriterlerinin ortaya çıktığı günümüz rekabet ortamında başarılı olunabilmesi; futbol takımlarının kendi güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek, fırsatlardan maksimum faydayı sağlayacak stratejileri geliştirmelerine bağlıdır.
Takımlarımızın gerçekleştirilebilir amaçlarını ve alternatif stratejilerini ortaya koyabilmesi, dış çevrenin ayrıntılı bir şekilde tahlil edilmesi kadar, futbol takımlarının kendi kaynak ve kapasitesini belirlemesine ve güçlü-zayıf yönlerini açığa çıkarmasına da bağlıdır.

SWOT analizi, Galatasaray’ın hem kendi iç durum değerlendirmesine, hem de kendi dışındaki dışındaki rakiplerin durumlarının analiz edilmesine imkan sağlamaktadır.
Galatasaray için SWOT analizi yapılmasının başlıca iki yararı bulunmaktadır. İlk olarak, SWOT analizi yapılarak takımın mevcut durumu tesbit edilmekte; bu çerçevede güçlü ve zayıf yönler ile takımın karşı karşıya bulunduğu fırsatlar ve tehdit unsurları ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

SWOT aynı zamanda Galatasaray’ın gelecekteki durumunun ne olacağını tesbit ve tahmin etmeye yarayan da bir analiz tekniğidir.
Bu açıklamalar çerçevesinde SWOT analizini, Ligin ikinci yarısı ve Galatasaray’ın yakını ve uzağını görmemizi sağlayan bir gözlük olarak da algılayabiliriz.

A) Galatasaray’ın Güçlü Olduğu Yönler

1. Geniş ve yetenekli bir kadroya sahip olması.
2. Stratejik ve uzun vadeli hedeflerin açık olarak belirlenmiş olması.
3. Geçmişte büyük sportif başarılara ulaşarak, bu başarısını bir ölçüde de olsa markalaştırabilmiş olması.
4. Büyük bir taraftar kitlesine sahip olması.
5. Parasal problemlerin çözümlenebilmesi becerisinin yüksek olması.
6. Ligin ikinci yarısında fikstür avantajına sahip olması.
7. Türk Telekom Arena’nın rakip takımlar üzerinde baskı yaratan bir ambiansa sahip olması.
8. Köklü bir kültür ve geçmişe sahip olması.
9. Sezon başında kombine satarak ön finans olanağı yaratabilmesi.
10. İdari ve teknik olarak güçlü ve kararlı bir yönetime sahip olması.
11. Altyapı tesislerinin tamamlanmış olması.
12. Kazanılan üstün başarıların, rakipler üzerinde bir baskı oluşturarak, rekabette üstünlük sağlaması

Yukarıda sayılan özellikler, Galatasaray’ın Süper Ligde diğer rakiplerine göre rekabet üstünlüğünü sağlayan olumlu yanlarıdır. Bu özellikler sportif ve mali başarıya ulaşılmasına olanak sağlayan temel etmenlerdir.

B) Galatasaray’ın Zayıf Olduğu Yönler

1. Mali sorunlarının olması.
2. Avrupa’da rekabet ettiği üst düzey kulüplerle kıyaslandığında bütçesinin yeterli büyüklükte olmaması.
3. Yapılan transferlerde uyum sorunu yaşanması.
4. Halen takım içi uyum ve koordinasyonun tam sağlanamamış olması.
5. Yeşil sahalarda kazandığı başarıları tam anlamıyle, ekonomik olarak taçlandıramaması.
6. Takımda sevk ve idareyi sağlayacak lider bir oyuncu olmaması.
7. Defansta yer alan futbolcuların çok basit hatalara yer vermesi.
8. Terim’in kafasındaki teknik ve taktik yapıya uygun yeterli sayıda ve kapasitede futbolcunun bulunmaması.
9. Yüksek ve üst düzey hedeflerin zaman zaman takımın bilişim alanını daraltarak, kapasite ve yeteneği daraltıcı bir etkiye neden olması.
10. Ali Sami Yen’in, yeterli olmaması ve ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlamış olması.

C) Galatasaray’ın Sahip Olduğu Fırsatlar

1. Galatasaray’ın yeni ve güçlü kadrosu ile sahip olduğu fikstür avantajı, ikinci yarıda şampiyonluk yarışında takıma ciddi bir avantaj sağlayacaktır.
2. Kazanılacak Lig şampiyonluğu ile ezeli rakipleri arasındaki fark daha da açılacaktır.
3. Kazanılacak Süper Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılımı mümkün kılacak ve ciddi bir maddi gelir sağlayacaktır.
4. Süper Lig’de ulaşılacak şampiyonluk, yeni ve oturmaya çalışan bir takımda istikrar ve ardışık başarılar getirebilecektir.
5. Şampiyonlar Ligi’ndeki olası başarılar, Dünya takımı olma sürecinde atılan adımları daha da pekiştirecektir.
6. Kazanılan sportif başarı, mali bir rahatlama sağlayacaktır.
7. Ulaşılacak şampiyonluk, taraftar sayısının ve merchandising gelirlerinin artmasına olumlu bir etki sağlayacaktır.
8. Şampiyonlar Ligi’nde ulaşılacak sıradışı başarılar ile Türk kültürünün dünya tanıtımına ve ülke turizmine olumlu katkılar sağlayacaktır.

D) Galatasaray’ın Karşı Karşıya Kalacağı Olası Tehdit ve Riskler

1. Yapılan yeni transferlerin uyum sağlayamaması.
2. Yeni gelen transferlerin takım içinde bir huzursuzluğa neden olabilecek olması ve buna bağlı olarak Takım içinde olası gruplaşma ve kamplaşmaların önüne geçilemeyecek olması.
3. Mali problemlerin takım içinde moral motivasyonu olumsuz etkileyebilecek olması.
4. Takımın form ve moral düzeyinin, alınacak olası mağlubiyetlerle, hedeften uzaklaşılmasına neden olabilmesi.

E) Galatasaray’ın Karşı Karşıya Kalacağı Olası Tehdit ve Riskler

5. 2004 UEFA kriterlerine uyum konusunda mali disipline yönelmenin, takımın hedeflerini defacto olarak küçültebilmesi.
6. Ali Sami Yen’in yıkılması sürecinde, maçların Olimpiyat stadında oynananacak olmasının, olimpiyat stadının yetersizliklerinden dolayı yaratacağı olumsuz etkiler.
7. Fatih Terim ve yönetimin, taraftar nezdinde kredilerinin giderek azalması.

Yukarıda sayılan ögeler, tamamen kazanmaya ve şampiyon olmaya odaklanmış Galatasaray’ın önümüzdeki devre içinde karşılaşabileceği olası riskleri göstermektedir.

SONUÇ

Aslında Galatasaray için çok daha detay ve fazla verilerden hareketle, daha kapsamlı bir “SWOT Analizi” yapılması gerekmektedir.
Bizim yapmaya çalıştığımız kısa vedeli hedeflerin realizasyonunu sağlamaya yönelik bir çalışmadan ibarettir.
Bu anlamda SWOT analiz çalışması stratejik bir öneme sahiptir.

Galatasaray’ın güçlü ve zayıf yönlerinin açıkça bilinmesi ve analiz edilmesi, yönetimin takımın amaçlarına uygun stratejiyi seçmesini kolaylaştıracaktır.
Ayrıca, takımın her zaman değerlendirmeye tabi tutulması, onun hatalarının görülmesine ve düzeltilmesine fırsat veren bir araç olarak görülmelidir.
Galatasaray için yapılacak daha kapsamlı SWOT analizleriyle, içsel fırsatların yanısıra, başlıca potansiyel dışsal fırsatları da belirlemek gerekir.

Bizim belirleyebildiğimiz bu fırsatları şu şekilde sayabiliriz:
Yeni taraftarlar edinebilme,
Avrupa’da ve Dünya’da yeni başarılara imza atarak, Dünya Kulüpleri arasına girebilme;
buna bağlı olarak sportif başarılarını, bir markaya dönüştürüp, parasallaştırabilme
ve yeni olanak arzlarının genişletilmesi gibi fırsatlara ulaşabilme; show business içinde, pazar payını arttırabilme sayılabilir.

KANITLANMIŞ PARA KAZANMA YOLLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir