Adım Adım Pet Shop Açmak | Karlı mı?
 1. Anasayfa
 2. Dükkan Açmak

Adım Adım Pet Shop Açmak | Karlı mı?

0

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de evcil hayvanlar doğal ortamlarından uzaklaştırılıp cansız bir madde gibi pet shoplarda alınıp satılmaktadır. Pet shop açmak desteklediğimiz ve girişimci – yatırımcıları yönlendirmek istemediğimiz bir sektör olsa da; takipçilerimizden gelen sorular nedeniyle adım adım pet shop açmak rehberini hazırladık. Tekrar belirtmek gerekirse, söz konusu sermaye ve çaba ile çok daha karlı iş fikirlerinin olduğunu belirtmekte yarar var.

Öncelikli olarak Türkiye’de çoğu merdiven altı olmak üzere 100 binin üzerinde pet shop var. Bu petshopların büyük kısmında satılmasının tamamen yasak olduğu çok sayıda hayvan da alınıp satılıyor. Satışı yasak olan ürünlerde olan kar marjı nedeniyle son dönemde pet shopların açılışında ciddi oranda yükseliş var. Ancak yeni düzenlemeler ile birlikte bu pet shopların denetlenmesi süreci daha kontrol altına alınmıştır ve bu nedenle her gün birçok işletme yüksek para cezaları ile karşılaşmaktadır. Bu rehberde tamamen yasaya uygun bir pet shop açmak için gerekli bilgileri aktaracağız.

PET SHOP AÇMAK

petshop

Pet shoplar genel olarak hayvanların alınıp satıldığı işletmelerdir. Bu işletmelerde yasaların izin verdiği evcil hayvanların satışını gerçekleştirebilirsiniz. Pet shoplarda canlı hayvanların satışının gerçekleştirilmesi ve sık sık bu tür işletmelerde çeşitli sorunlar yaşandığı için yasalar kapsamlıdır. Bu yasaların tamamına uymanızı önermekteyiz, aksi durumda yüksek para cezaları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Aşağıda pet shop açmak için gerekli yasal prosedürlere yer vereceğiz. Bunlardan önce, pet shopun açılması için öncelikle işletme yerinin iyi seçilmesi gerekiyor. Bu seçimi yaparken öncelikle en az rekabetin ve en yüksek potansiyelin olduğu bir dükkanın seçilmesi gerekiyor. Bu seçimi yaparken aceleci olmayın tüm seçenekleri değerlendirmek bu adımda önemlidir. Çünkü pet shopların taşınması ve devir edilmesi işlemi de yasal olarak birçok prosedürlere sahiptir. Bu nedenle en doğru dükkanın seçilmesi önemlidir.

Dükkan seçimi yapıldıktan sonra da hayvanların ve diğer tüm ürünlerin de toplu halde satın alınması gerekiyor. Türkiye’de pet shoplara toptan hayvan ve ürün satışı yapan çok sayıda işletme bulunuyor. Bu işletmeler arasında seçim yaparken mutlak suretle en iyi avantajlı tercihi yapmak için yine tüm seçenekleri değerlendirin. Bu tür toplu alımlarda çok iyi pazarlık şansına sahip olduğunuzu asla unutmayın.

Pet shop dükkanlarını açmak karlı iş fikirleri arasında yer almaktadır. Ortalama olarak 50 metrekare alana sahip bir pet shopu kurmak için 60 bin liralık sermayeye ihtiyacınız var. Ortalama bir iş hacmiyle aylık geliriniz ise 7 bin lira civarında olacaktır. Elbette bu kar rakamına ulaşabilmek için ilk 6 ay boyunca kapsamlı bir reklam çalışmasına ihtiyacınız olacak. Bu reklam çalışmalarını yaparken yerinde destek gibi özelliklere de değinmeyi ihmal etmeyin.

Pet shop için dükkanın belirlenmesi ve ürünlerin alınması için de toptan satıcının belirlenmesi sonrasında kuruluş aşamalarına geçebilirsiniz.

Kuruluş İzni Almak

Pet shop açmak için öncelikli olarak kuruluş izni almanız gerekir. Bunun için sağlamanız gereken bilgiler;

 1. İş yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bir dilekçe ile aşağıdaki bilgi ve belgeleri eksiksiz tamamlayarak Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.
 2. EK-1 Başvuru Dilekçesine uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi,
 3. İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış vaziyet ya da hâlihazır planı,
 4. İş yerinin tüm bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve adresi,
 5. Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi; şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor; derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu,
 6. Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yönetim kurulu kararı.
 7. Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenir. Belgelerin uygun bulunması halinde; yer seçim komisyonu tarafından yerinde inceleme yapılır. Yer seçim raporuna ait esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.
 8. Yer seçim raporuna göre uygun bulunan yerlere, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Kuruluş İzin Belgesi’ne uygun olarak Kuruluş izni verilir. Kuruluş izni üç ay için geçerlidir. Bu süre içinde iş yerlerini hazır hale getiremeyenlere, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, üç ay daha ek süre verilebilir. Ancak, ilave süre uzatımı yapılamaz.

Çalışma İzin Belgesi Almak

Pet Shop açmak için ikinci adım çalışma izin belgesi almaktır. Bunun için sağlamanız gereken belgeler ve adımlar;

 1. İş yeri açacak gerçek ve tüzel kişiler, çalışma izni alabilmek için ekinde aşağıdaki belgelerin yer aldığı bir dilekçe ile Tarım ve Orman il müdürlüğüne müracaat ederler.
 2. Muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve hizmet içi eğitim belgesi olan veteriner hekimle yapılmış en az bir yıllık bölge veteriner hekimler odası onaylı noter tasdikli veteriner hekim sözleşmesi,
 3. Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin çalışma izni verecek kurumca onaylı uzmanlık belgesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi,
 4. Satış yerleri için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim sertifikasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı fotokopisi,
 5. Belediyeden alınmış işyeri ruhsatı.
 6. Başvuru, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesi müdürlüğünce incelenir. Belgelerin uygun bulunması halinde; mahallinde yapılan inceleme sonunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 İş Yeri Açma Raporu düzenlenir. İş yeri açma raporuna istinaden mevzuata uygun bulunan yerlere, mülki idare amirinin onayı alındıktan sonra il müdürlüğünce çalışma izni verilir. Gerçek ve tüzel kişiler adına, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 İş Yeri Çalışma İzin Belgesi düzenlenir. Çalışma izni verilmiş iş yerlerine ait bilgiler bölge veteriner hekimler odasına bir yazı ile bildirilir.

 

Çalışma İznine İlişkin Genel Şartlar

Çalışma izni verilmesi için iş yerlerinde aşağıdaki asgari teknik ve sağlık şartlarının bulunması zorunludur.

 1. İş yerleri, insan gıdası imal edilen iş yerlerini olumsuz etkileyecek mesafelere kurulamaz.
 2. İş yeri zemini ve duvarları kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen su geçirmez açık renkli fayans, mermer veya benzeri bir malzeme ile kaplanır.
 3. İş yeri zemini eğimli olur ve zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulundurulur.
 4. İş yerlerinde, şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulundurulur.
 5. Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, musluk ve hortum düzeneği bulundurulur.
 6. Hayvanları rahatsız edecek kadar güçlü veya yetersiz aydınlatma ile hayvanları doğrudan etkileyecek ışıklandırma yapılamaz.
 7. İş yerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatılır.
 8. İş yerinin havasını, iklim, hayvan sayısı ve hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulundurulur.
 9. Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılır.
 10. İş yeri, hastalık yapan mikroorganizmalara ve parazitlere karşı haftada bir olmak üzere, hastalık şüphesi durumu ile gerekli görülen zamanlarda da dezenfekte edilir.
 11. Her kafeste barındırılan hayvan türüne uygun yemlik, suluk ve altlık bulundurulur. Kafes, suluk ve yemlik gibi malzemeler her gün ve her hayvan değişiminden önce temizlenip dezenfekte edilir. Altlıklar her gün, gerekli durumlarda daha sık ve hayvan değişimlerinde mutlaka değiştirilir ve her değiştirilmede kafes dezenfekte edilir.
 12. Hayvanların yaşam alanları ve standartlarının minimum ölçüleri, Bakanlıkça belirlenir.
 13. Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi ve barındırılması sağlanır.
 14. İş yerlerinde bulunan hayvanlar ayrı ayrı kafes veya bölümlerde bulundurulur. Aynı türden dahi olsa, birbirine zarar verebilecek hayvanlar bir arada tutulamaz.
 15. İş yerlerinde bulunan hayvanların, türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgilerini içeren etiketler, hayvanın tutulduğu ünite ya da kafes üzerine asılır.
 16. İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınır.
 17. Temizlik artıkları, kullanılmış altlıklar ve dışkılar, dayanıklı, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içinde muhafaza edilir ve işyeri dışına bırakılamaz.
 18. İş yerinde ölen hayvanlar, işyeri veteriner hekimine bildirilir. Ölen hayvanlar tıbbi atık torbalarına konularak, uygun şartlarda muhafaza edilip, usulüne uygun şekilde bertaraf edilir.
 19. Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, veteriner hekim durumu en ivedi şekilde resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.
 20. Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde bulunan hayvanlar, salgın hayvan hastalığı şüphesi durumunda il veya ilçe müdürlükleri tarafından sahiplerinin sorumluluğunda karantinaya aldırılır. Karantina süresince yapılan her türlü masraflar işyeri sahibine aittir.
 21. İş yerlerinde ürün satışı yapılacak ise, ürünler zeminden en az 10 cm yükseklikte, hayvanların temas edemeyeceği, kolay temizlenebilir raflarda satışa sunulur.
 22. İş yerlerinde hasta, yaralı veya sakat hayvanlar ayrı bir bölümde barındırılır.
 23. Altlık malzemesi, kuru, emici özellikte ve tozsuz olur.
 24. İş yerinde, Bakanlıkça satışına izin verilen veteriner sağlık ürünleri bulundurulabilir. İş yerleri, bu ürünlerin bulunması ile ilgili usul ve esaslara uymak zorundadır.
 25. İş yeri sahibi, iş yerine bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaktan sorumludur.

Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yönetmeliği

Ev ve süs hayvanlarının satışının yapılacağı pet shoplardaaşağıdaki hususlara uyulması esastır.

 1. Ev ve süs hayvanı satışları, sahipsiz hayvanların bulundukları barınaklarda, üretim yerlerinde ve yer seçim komisyonu tarafından uygun görülen yerlerde yapılır.
 2. Kimliklendirilmiş kedi ve köpek yavrularına Bakanlık tarafından talimatla belirtilen zamanlarda aşı ve iç-dış parazit ilaçlaması yapılır. En son yapılan aşılama tarihi üzerinden on beş gün geçmiş yavruların satışı yapılabilir.
 3. İthali yasak hayvanların satışı yasaktır.
 4. Onaltı yaşından küçük kişilere ev ve süs hayvanı satılamaz.
 5. Müşterilerin kafeste bulunan hayvanlara direk teması ve ulaşmasını önleyecek gerekli tedbirler alınır.
 6. Satış yerinde gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar ile tüylenmemiş kanatlı yavruları ve iki aylıktan küçük kedi ve köpek yavrusu bulundurulamaz.
 7. Satış yerindeki tüm hayvanlara periyodik aşılar, iç ve dış parazit ilaçlar işyeri veteriner hekimi tarafından bir program dahilinde gününde yapılarak kayıt defterine işlenir.
 8. Hayvan satış yerlerindeki hayvanların türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgilerini içeren etiketler hayvanın bulunduğu ünite ya da kafes üzerine asılır.
 9. Çevreden ve doğadan alınan veya izinli kuruluştan alınmayan hayvanların satışı yapılamaz.
 10. Yuvadan erken alınmış veya tüylenmesini tamamlamamış yavru kuşlar satışa sunulmaz.

Kayıt ve Kimliklendirme İşlemleri

Pet shoplarda bulunacak olan hayvanların kimliklendirilmesi ve aynı şekilde kayıt altına alınması zorunludur. Kimliklendirme işlemi esasları;

 1. İş yerlerinde bulunan ve iki aylık olan kedi ve köpek yavruları, veteriner hekim denetiminde kimliklendirilir.
 2. Kedi ve köpek üretim ve satış yerlerinde bulunan her bir hayvan için ayrı ayrı kimlik belgesi tanzim edilir. Kimlik belgesine ait vasıf ve şartlar Bakanlıkça belirlenir.

İş yerinde tutulacak kayıtlar;

 1. İş yerlerinde, ithal edilmiş hayvanlar için ithal edildiklerini gösteren gümrük belgelerinin, sağlık ve orijin sertifikalarının birer suretinin bulundurulması zorunludur.
 2. Üretim ve satış yerleri ile barınma ve eğitim yerlerinde bulunan hayvanlar, kayıt defterine işlenerek kayıt altına alınır.
 3. Satılan her hayvan için hayvan satış belgesi doldurulur. Hayvan satış belgesi iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası hayvan sahibine verilir.
 4. Barınma ve eğitim yerlerinde bulunan hayvanlar için, hayvan teslim tutanağının bulunması şarttır. Teslim tutanaklarında hayvana, hayvanı teslim edene ve teslim alana ait bilgiler bulunur.
 5. İş yerlerinde denetim tutanağına göre denetim yapılır. Yapılan denetim sonucu tespit edilen konular denetim defterine kaydedilir.
 6. İş yerlerinde yapılan dezenfeksiyon işlemleri dezenfeksiyon defterine işlenir.
 7. Üretim yerlerinde üretilen hayvanlar için üretim belgesi düzenlenir.
 8. Barınma ve eğitim yerlerine getirilen hayvanlar için, taraflarca taahhütname düzenlenebilir.
 9. Bu Yönetmelik hükümlerine göre iş yerlerinde bulundurulması gereken defterlerin her bir sayfasının, il müdürlüğü hayvan sağlık şube müdürlüğüne numaralandırılarak, mühürletilmesi ve onaylatılması şarttır.
 10. İş yeri sahibi ya da sorumluları, çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını altı ayda bir il/ilçe müdürlüğüne bildirir.
İlginizi Çekebilir